Huurovereenkomst

Huurovereenkomst Boot

Artikel 1. Leeftijd, 

 1. De verhuurder hanteert een minimumleeftijd voor huurders en bestuurders van 18 jaar.

Artikel 2. Varen, gedragsregels en vaargebied,

 1. De huurder dient de huurboot als goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming te gebruiken.
 2. De verhuurder verstrekt aan de huurder een kaart van het toegestane vaargebied. Indien de huurder hiervan af wil wijken is voor aanvang van de huurperiode toestemming van de verhuurder nodig. Tevens is afwijken van de vaarroute op eigen risico.
 3. Het is niet toegestaan om te varen op de Eems, de Dollard of de Waddenzee.
 4. Het is niet toegestaan om uit te varen bij een (voorspelde) windkracht 4 a 5 Beaufort of meer.
 5. Het is niet toegestaan stickers, kentekens en/of andere zaken op de boot te plakken.
 6. Het is niet toegestaan om met meer dan 13 personen op de boot plaats te nemen.
 7. Het is niet toegestaan de boot anders te gebruiken dan door verhuurder is bedoeld.
 8. De huurder dient zich te houden aan het Binnenvaart Politie Reglement en de maximale vaarsnelheden in het vaargebied.
 9. De huurder dient zich te houden aan de voorschriften van de verhuurder met betrekking tot bruggen, sluizen en andere obstakels in het vaargebied.
 10. De huurder dient ervoor te zorgen dat de bestuurder van de huurboot niet onder invloed is van alcohol en/of verdovende middelen, mocht dit wel het geval zijn dan kan het zijn dat wij jullie van de boot afhalen als het na ons idee niet verantwoord meer is en/of klachten krijgen van de omgeving.
 11. De huurder dient de huurboot na afloop van de huurperiode netjes en schoon in te leveren bij de verhuurder. Is dit niet het geval dan berekenen wij € 30,- schoonmaakkosten.
 12. De huurder huurt de boot van en periode die op de factuur staat vermeld, mocht de huurder langer wegblijven dan bekend bij verhuurder, dan wordt er € 60 euro in rekening gebracht. Deze kosten zijn voor de groep die later kan vetrekken en dus minder lang kan varen. (Wel afhankelijk van hoeveel te laat u bent)
 13. Bij onbehoorlijk gedrag of niet luisteren naar de instructies van de verhuurder hebben wij alle recht om jullie te verwijderen van de boot. Jullie krijgen dan het bedrag van de reservering niet terug. Ook bij asociaal gedrag of het lastigvallen/ vernielen van andermans spullen mogen wij u van de boot verwijderen en kan de politie erbij worden betrokken.
 14. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., de aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of bestuurder en/of medepassagiers gepleegd misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Artikel 3. Borg, schade en aansprakelijkheid

 1. De verhuurder zorgt ervoor dat de huurboot voor aanvang van de huurperiode in goede staat verkeert.
 2. De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het vaartuig, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft. De huurder is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat de schade en/of verlies niet door hem of door een van zijn medeopvarende is veroorzaakt, dan wel niet aan hem en/of de zijnen is toe te rekenen. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
 3. De huurder heeft een eigen risico van EUR 500,- bij schade aan of verlies van de huurboot of schade aangebracht aan derden. Bij schade dient de huurder het eigen risico direct contant te voldoen aan de verhuurder.
 4. De huurder dient verlies van en/of schade aan de huurboot en/of derden direct aan de verhuurder te melden op telefoonnummer 06-22873205.
 5. Bij schade door grove nalatigheid en/of ontstaan buiten het toegestane vaargebied wordt niet alleen het eigen risico, maar het volledige schadebedrag bij de huurder in rekening gebracht.
 6. De verhuurder is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel en/of schade aan privégoederen van alle opvarenden.
 7. Het is de huurder niet toegestaan om zonder toestemming van de verhuurder reparaties aan de huurboot te (laten) verrichten.

Artikel 4. Annulering

 1. Indien de huurder de reservering wil annuleren, moet hij de verhuurder zo spoedig mogelijk hiervan op kennis stellen. Annuleert hij 7 dagen van tevoren dan wordt 100% van de huursom in rekening gebracht en meer dan 30 dagen 30% (aanbetaling)van de huursom. Annuleert de huurder 31 dagen van tevoren dan zijn hier geen kosten aan verbonden. Bij niet op komen dagen of te laat annuleren bereken wij het complete factuur bedrag.

Artikel 5. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de huurovereenkomst en/of andere zaken, dienen schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd, (uiterlijk binnen veertien dagen) nadat de huurder de klacht heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren ter kennis te worden gebracht van de verhuurder.
 2. Niet tijdig ingediende klachten worden niet door verhuurder in behandeling genomen.
 3. Het indienen van de klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 6. Wat te doen bij slechtweer

 1. Mocht het op de dag van de BBQ slechtweer zijn (wij bedoelen dan noodweer en/of harde wind, hagel) dan is het mogelijk om de boottocht alsnog te annuleren ook al is dit 2 dagen voor aanvang. Dit altijd wel in overleg met verhuurder. Ziet verhuurder het wel zitten dan gaat de tocht gewoon door en zal er indien beschikbaar en afdak op de boot zitten.

Huurovereenkomst Boot

Door deze huurovereenkomst te tekenen gaat u tevens akkoord dat wij u gegevens gebruiken volgens de AVG-Wet. En met onze algemene vooraarden. (Deze kunt u vinden op onze site)

Wij vragen wel enborgvoor de boot van € 100,-deze dient contant te worden voldaan en krijgt u terug bij op tijd inleveren van de boot.

Bent u later dan wordt dit van de borg afgetrokken en mocht er meer schade zijn krijgt u hier nog en factuur van. 

Graag de volgende gegevens invullen:

Naam Huurder:

 

Postcode en Plaats:

 

Datum: (huur dag)

 

Telefoonnummer:

 

Datum: (vandaag)

 
   

Handtekening Huurder: